top of page

Praying the names of God [resensie]


Ann Spangler. Praying the names of God. Zondervan. 2016

Die name waarmee die Bybel God benoem, is dikwels betekenisvol omdat dit beskrywend is. Waar meeste kontemporêre name mooi is maar selde enige inherente betekenis het, is dit nie die geval in antieke tye nie. Dit het mense in die Bybel in staat gestel om God spesifieke name te noem wat relevant vir hulle situasie en gemoedstoestand was.

God se eienaam het reeds betekenis alhoewel geleerdes onseker is wat die volle betekenis daarvan is. Dit lyk of die naam afgelei is van die woorde, “Ek is wat Ek is’, wat ook in die verlede asook toekomstige tyd vertaal kan word asook as ‘n deelwoord. Hiermee dui Israel se God in sy openbaring van Homself aan Moses en die Israeliete in Egipte aan dat Hy die ewig-bestaande en voortdurend-skeppende en –handelende God is.

Ander name vir God beklemtoon sy karakter en liefde vir mense. Hy is die Skepper, Ewige Vader, die God wat mense sien, wat gesond maak, ‘n rots en herder, en Vader wat die mens uitnooi om in ‘n lewende en groeiende verhouding met Hom te staan.

Ann Spangler identifiseer ses en twintig van die mees prominente name van God uit die Hebreeuse Bybel of Ou Testament, vertel jou wat die implikasies van die titels is en help jou dan om dié inligting te gebruik om jou gebedslewe te verryk. En dit is waarin die belangrike waarde van die boek bestaan, dat dit jou nie slegs met kennis bemagtig nie maar jou gebedslewe direk kan verryk.

Het jy al probeer om met die Here te praat na aanleiding van die betekenis van sy name? As Elohim, El Roi, El Shaddai en El Olam? Want die skrywer bied ook die Hebreeuse weergawe van die name aan en verduidelik dan wat die betekenis daarvan vir die oorspronklike gebruikers was. Die Heilige Een van Israel, Jahwe is Vrede, Jahwe van die leërmagte? Die Een wie se naam so kosbaar is dat jy Hom as die Naam aanspreek? En as Eggenoot? Die lewende God, ‘n sterk toring en vaste vesting, ‘n skild en ‘n fort? Jahwe wat ons geregtigheid is, en wat by ons is?

Die laaste verwysing kom uit die Nuwe Testament, in Jesus se beskrywing van sy verhouding met Abba Vader.

‘n Nuttige en interessante boek maar veel belangriker, ‘n gebedsboek wat kan bydra tot die verdieping van jou verhouding met God.


bottom of page