top of page

New International Version Dictionary of the Bible [resensie]


J.D. Douglas & M.C. Tenney (editors). New International Version Dictionary of the Bible. Zondervan. 1989

Waar lees jy van knoffel in die Bybel? Wat is die Gebed van Manasse? Wat is ‘n rabsaris? Waarna verwys die Bybel as dit na ‘seep’ verwys? Hoe het die antieke mense se kleredrag gelyk? Waarin het die klere verskil wat Filistyne, Israeliete, Grieke en Romeine gedra het? Waarna verwys die wolkkolom en vuurkolom?

Hierdie en talle ander sake kom in dié bekende en gewilde boek aan die orde. Jy kry hier in een boek ‘n oorsig oor die Bybel, en Bybelse tye wat aan jou ‘n raamwerk bied om individuele onderwerpe te bestudeer met die hulp van die onderwerpsindeks. Dan is daar die woordeboek wat alfabeties gerangskik is met definisies en verduidelikings wat jou help om spesifieke woorde en frases in die Bybel te verstaan. Dit word dikwels toegelig met foto’s en sketse. Die lengte van die artikels weerspieël die belangrikheid van die onderwerp. Hier is ook kaarte en illustrasies wat jou help om die Bybelse tye en Bybelse lande te visualiseer. In baie gevalle bied die illustrasies inligting wat nie in die teks beskryf kan word nie. Jy kry ook ‘n lys van name wat nie in die woordeboek voorkom nie omdat hulle name slegs een keer in die Bybel voorkom en ons geen verdere inligting oor hulle het nie. En laastens is daar die onderwerpsindeks wat uitgebreide inligting oor 125 onderwerpe bevat. Die indeks verwys jou terug na sake wat in die woordeboek in besonderhede bespreek is.

Dit beteken dat die Dictionary op verskeie wyses gebruik kan word: as ‘n vinnige verwysing, as ‘n ensiklopedie vir in-dieptestudie oor ‘n spesifieke onderwerp of as ‘n studiekursus waar jy die oorsig gebruik. In die oorsig is daar verskillende onderwerpe soos die Bybel as geheel, die Ou Testament, die periode tussen die Ou en Nuwe Testamente, die Nuwe Testament, Bybellande, mense in Bybelse tye, en godsdiens en aanbidding in die Ou en Nuwe Testament. En tussen al die afdelings is daar duidelike kruisverwysings sodat jy voortdurend meer inligting oor die onderwerp ook elders kan kry.

Hier het jy in sagteband ‘n hulpmiddel wat jou studie van die Bybel op indringende wyse kan verryk. Dit is bedoel vir mense wat die Bybel nie slegs vir persoonlike opbouing lees nie maar dit wil bestudeer. In meer as 650 bladsye het jy ‘n goudmyn van inligting wat jou ‘n lewe lank gaan besig hou.


bottom of page